BAP Duyurusu

Öğretim Üyelerimizin Dikkatine,

2017 Yılı proje takvimi ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir. İlginize teşekkür ederiz.

                                                                                     Saygılarımızla...

                                                                                     BAP Koordinasyon Birimi

2017 Yılı Dönem Proje Takvimi

BAP Proje Süreci

Tarih

Proje Önerinin BAP Otomasyon Sistemine Girilmesi

03.04.2017 - 05.05.2017

Proje Öneri Dosyalarının BAP Koordinasyon Birimine Teslimi

03.04.2017 - 05.05.2017

Komisyonların Projeleri Ön Değerlendirmesi ve Hakem Tayinleri

08.05.2017 - 11.05.2017

Projelerin Hakemler Tarafından Değerlendirilme Süreci

18.05.2017 - 29.05.2017

Kabul Edilen Projelerin Duyurulması

30.05.2017 - 02.06.2017

Proje Destek Protokollerinin Hazırlanarak İmzalanması

05.06.2017 - 07.06.2017

 

Proje Önerisinde Bulunacakların Dikkatine:

1) Proje başvuruları BAP otomasyon Programı (bap.amasya.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

2) Proje başvuru formu ve ekinde bulunan proforma fatura, bütçe tertibi ve özgeçmiş çıktılarının birer nüshası BAP Birimine elden teslim edildikten sonra proje başvurusu işleme alınacaktır. Elden teslim edilen bütün evrakların her sayfası imzalı olmalıdır.

3) Özgeçmiş ARBİS formatında olmalıdır. 

4) 2017 yılı için sunulan projelerin bütçe ve süreleri aşağıda verilmiştir:

Süre (En fazla)

En fazla 24 ay (Bütün alanlar için)

Bütçe (Üst Limit)

Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri,

Alan Eğitimi, Sağlık Eğitimi

15.000 TL

Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri

30.000 TL

 5) Bir öğretim üyesinin halen yürütmekte olduğu iki projesi varsa (kurumsal BAP Projeleri hariç), üçüncü bir proje önerisi sunamaz.

 6) 2017 yılı için sunulan projelerin Bütçelerinde “03.07 Makine-Teçhizat” kaleminde belirtebilecekleri masaüstü veya dizüstü (laptop) bilgisayar, fotoğraf makinesi, tarayıcı ve yazıcı istekleri desteklenmeyecektir.

 7) Proje bitiminde alınmış olan her türlü cihazın kullanım hakkı Merkezi Araştırma Laboratuarına aittir.

 8) Proje çalışanlarının;

  • · Yurt dışı kongre, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklere katılımı için ödenecek olan harcırah, 5.000 TL’yi geçemez.
  • · Yurt içi kongre, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklere katılım için ödenecek olan harcırah 1.500 TL’yi geçemez.
  • · Ulusal veya uluslararası bilimsel etkinlikler için “katılım ücreti” ödenmeyecektir.

Maliye Bakanlığının 25.01.2017 tarih ve 74587075-010.-922 sayılı “bütçe sınırlılıkları ve tasarruf tedbirleri” ile ilgili yazısı ve Amasya Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 21.03.2017 tarih ve 2017/36 sayılı kararına istinaden; yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılacak proje çalışanlarının “yol hariç (bir gün öncesi, bir gün sonrası), iki gün ile sınırlı olmak kaydıyla toplam dört (4) gün” ile sınırlı olacak şekilde harcırahlar ödenecektir.

 9) BAP aracılığıyla kitap alımı yapılmayacaktır. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan kitaplar “Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı” aracılığıyla proje bütçesine dahil olmayacak şekilde alınacaktır.

 10) Proje bütçesinde kalemler arası dönüşüm yapılmayacaktır. 

 11) Proje Teslim: Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Şükriye PEKER, İletişim: 5141-5142; Proje Öneri Dosyasının teslimi, proje ekibinde yer alan yürütücü/araştırmacılardan biri tarafından şahsen yapılmalıdır.

 

BAP Birimine Teslim Edilecek Belgeler

BAP Otomasyon Sisteminden Çıktısı Alınan;

  1. Proje Formu
  2. Özgeçmiş (ARBİS formatında)
  3. Bütçe Tertibi
  4. Proforma Fatura (şehir içi için aslı firma tarafından kaşeli ve imzalı, şehir dışı için e-mail veya fotokopi olabilir)

 Geçmiş Dönemlerdeki Proje Önerilerinde Genel Olarak Görülen Bazı Eksiklikler:

1. Proje önerileri formlarının (her sayfa) yürütücü tarafından imzalı olmaması,

2. Harcamalara ait proforma faturalarının proje önerisinde yer almaması,

3. Projede görev alacakların özgeçmişlerinin ARBİS formatında olmaması,

4. Projede harcama kalemlerine ait gerekçelerin olmaması,

5. Projenin ekinde bütçe tertibinin olmaması, Bütçe tertibi ile proje başvuru formunda bulunan bütçe kalemlerinin birbiri ile uyuşmaması

6. Satın almalarda, doğrudan temin usulüne uygun alımların yapılması

7. Bütün harcama kalemleri için ayrıntılı gerekçe verilmelidir... 

NOT : Tüm belgeler BAP Otomasyon sistemine yüklenmelidir!!!