BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÜYELERİ

 

ADI SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

 Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ

Başkan

 Prof. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN

Üye

 Doç. Dr. Nevzat AYDIN

Üye

 Doç. Dr. Murat KURT

Üye

 Doç. Dr. Neslihan KARAVİN

Üye

 Doç. Dr. Akın TEKCAN

Üye

 Doç. Dr. Adem BAYAR

Üye

 Dr.Öğr.Üy. Hüseyin ÖZALP

Üye

 Dr.Öğr.Üy. Kurtuluş ÖZLÜ

Üye

 Dr.Öğr.Üy. Harun YAKA

Üye

 Dr.Öğr.Üy. Aslı ALTANLAR

 Üye 

 

Komisyonun görevleri:

a) Projelerle ilgili uygulama esaslarını belirler.

b) Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimini belirler ve ilan eder,

c) Proje başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili hizmetleri yürütür,

ç) Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar,

d) Projeler için sağlanacak destek miktarlarını belirler,

e) Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar,

f) Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarını değerlendirerek karara bağlar, gerektiğinde uzman görüşüne başvurur ve yazılı görüş alır,

g) Desteklenen projelerin izlenmesi sürecinde, projenin niteliğine bağlı olarak altı ayda bir sunulacak ara raporları değerlendirir, proje desteğinin devam edip etmeyeceğine karar verir,

ğ) Proje yürütücüsünün gerekçeli isteği doğrultusunda projelere ek süre veya ek bütçe verilip verilmeyeceğine karar verir,

h) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,

ı) Ara raporların ve sonuç raporlarının geciktirilmesi ve ilgili raporların kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler,

i) Gerektiğinde, önerilen veya yürütülen projelerin içeriği, proje yürütücüsü, proje araştırmacıları, bütçesi veya süresi ile ilgili değişiklik tekliflerini değerlendirir ve karara bağlar, proje yürütücüsü ve proje araştırmacılarının yurt içi/yurt dışı görevlendirilmelerinde maddi destek verilip verilmeyeceğini karara bağlar,

j) Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı hareket edildiğinde uygulanacak yaptırımları belirler,

k) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında,

Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.